• The Return (2003) Movie

  • Year 2003
19

Soundtrack

1

Songs

  • SongsThe Return

ne iz sadu bylo... ivan mefodyevich banderovsky
ne iz sadu bylo... - ivan mefodyevich banderovsky
ne iz sadu bylo... - ivan mefodyevich banderovsky
  • Soundtrack from The Return

a storm is coming the lord of the rings
a storm is coming - the lord of the rings
a storm is coming - the lord of the rings
hope and memory the lord of the rings
hope and memory - the lord of the rings
hope and memory - the lord of the rings
the white tree the lord of the rings
the white tree - the lord of the rings
the white tree - the lord of the rings
the steward of gondor - billy boyd & the lord of the rings
the steward of gondor - billy boyd & the lord of the rings
minas morgul - the lord of the rings
minas morgul - the lord of the rings
the ride of the rohirrim the lord of the rings
the ride of the rohirrim - the lord of the rings
the ride of the rohirrim - the lord of the rings
twilight and shadow howard shore
twilight and shadow - howard shore
twilight and shadow - howard shore
cirith ungol - the lord of the rings
cirith ungol - the lord of the rings
shelob's lair howard shore
shelob's lair - howard shore
shelob's lair - howard shore
ash and smoke the lord of the rings
ash and smoke - the lord of the rings
ash and smoke - the lord of the rings
the fields of the pelenor the lord of the rings
the fields of the pelenor - the lord of the rings
the fields of the pelenor - the lord of the rings
the end of all things ren
the end of all things - ren
the end of all things - ren
into the west annie lennox
into the west - annie lennox
into the west - annie lennox